Шапірко С.О.


 Допоміжні джерела:

21 травня

Група 27ст  (укр.мова)

Тема. СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ФОРМОЮ НА -НО, -ТО

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. Здебільшого у школі застосовується читання тексту вчителями. 2. Учителями пропонується теоретичний матеріал учням. 3. Після первинного прослуховування тексту вчителем даються поради учням. 4. Написане звіряється учнями з надрукованим. 5. До творчого переказу завдання укладаються вчителями.

Запишіть правильно речення з формами на -но, -то. Поясніть неправомірність уживання із цими формами орудного відмінка зі значенням виконавця дії.

 1. Кращі статті надруковано нами у журналі «Дивослово». 2. Приватними підприємцями відкрито нові інтернет-магазини. 3. Вченими досліджено місця залягання корисних копалин на території України. 4. Будівельниками відреставровано метрополітен. 5. Дослідниками добуто проби води з морського дна. 6. Випускниками здобуто нові знання з ораторського мистецтва. 7. Нами розроблено нові родовища нафти і газу у Прикарпатті. 8. На основі проаналізованого матеріалу нами було визначено вживання складних речень у текстах художнього стилю.

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Порядок побудови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=3jKPazp0rF8

Домашнє завдання: 

Визначте головні члени речення. Поставте, де потрібно, тире. Поясніть свій вибір.

І. 1. Синтаксичне призначення дієслова виконувати роль присудка. 2. Заступають дієслово в ролі присудка інші частини мови, зокрема прикметники та іменники. 3. Ми свідки великої події, творці своєї нації, своєї держави (З газ.). 4. Виховання також справа державна. 5. Вміло користуватися невичерпними синонімічними багатствами граматики мовленнєве мистецтво (І. Вихованець). 6. Постійну працю полегшує звичка (Демокріт). 7. Людина народжена для діяльності… (Д. Дідро). 8. Праця один з найкращих вихователів характеру (С. Смайлс).

ІІ. 1. Самозакоханий не має суперника (Б. Франклін). 2. Тримаючи в руках скрипку, людина не здатна зробити погане (Г. Сковорода). 3. Заздрісник сам причина свого нещастя й сам собі ворог (Демокріт). 4. Жодна мудра людина ніколи не бажала бути молодшою (Д. Свіфт). 5. Людський інтелект це здатність абстрактно мислити й вирішувати проблеми (З моногр.). 6. Перші кроки завжди найважчі (Р.Тагор). 7. Вільний час це аж ніяк не солодке неробство (І. Томан). 8. Мовчання це велике вміння вести бесіду (Б. Хаздіт).

20 травня

Група 130мех  (укр.мова)

Тема. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. Прості ускладнені речення.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://studway.com.ua/mova-urok-5/

Домашнє завдання: 

Творча робота.

Складіть і запишіть текст, використовуючи подані конструкції.

Запропоновано прочитати (вивчити), подобається розмірковувати (спостерігати), однозначно вирішено, переконуватися в почутому, прочитано багато творів, пишатися успіхами, досягнуто результатів.

19 травня

Група 27ст  (укр.мова)

Тема. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. Прості ускладнені речення.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://studway.com.ua/mova-urok-5/

Домашнє завдання: 

Творча робота.

Складіть і запишіть текст, використовуючи подані конструкції.

Запропоновано прочитати (вивчити), подобається розмірковувати (спостерігати), однозначно вирішено, переконуватися в почутому, прочитано багато творів, пишатися успіхами, досягнуто результатів.

17 травня

Група 27ст  (укр.мова)

Тема. Пасивні конструкції. Конструкції з дієсловами на -ся.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. З метою ознайомлення з предметом учителями використовуються різні прийоми і методи. 2. Пропонований збірник диктантів укладається мовознавцями за тематичним принципом. 3. Зміст тексту для переказу сприймається учнями по-різному. 4. Глибокий підтекст новели не сприймається школярами зразу й потребує значної уваги.

Перекладіть українською мовою подані речення, зважаючи на особливості використання в українській мові пасивних конструкцій.

 1. В кабинете установлен порядок проведения занятий. 2. Новый прибор изобретен укра­инскими инженерами и конструкторами. 3. Рукопись летописи найдена в ХХ веке. 4. Нужный ответ получен на основании исследований. 5. На сайте школы размещен график консультаций по украинскому языку. 6. Расписание учебных занятий составлено на первый и второй семестры включительно. 7. Сообщения распространяются средствами массовой информации. 8. График дежурства на некоторое время изменен. 9. Словообразование сложных слов образуется по определенным моделям. 10. В исследовании нами рассматривается проблема соотношения сложных слов и словосочетаний. 11. Модель экономического развития страны разработана и апробирована ведущими специалистами академии наук. 12. Эта проблема рассматривалась многими учеными. 13. В конце предложения ставится точка. 14. Большая буква пишется в следующих случаях.

Група 130мех  (укр.мова)

Тема. СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ФОРМОЮ НА -НО, -ТО

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. Здебільшого у школі застосовується читання тексту вчителями. 2. Учителями пропонується теоретичний матеріал учням. 3. Після первинного прослуховування тексту вчителем даються поради учням. 4. Написане звіряється учнями з надрукованим. 5. До творчого переказу завдання укладаються вчителями.

Запишіть правильно речення з формами на -но, -то. Поясніть неправомірність уживання із цими формами орудного відмінка зі значенням виконавця дії.

 1. Кращі статті надруковано нами у журналі «Дивослово». 2. Приватними підприємцями відкрито нові інтернет-магазини. 3. Вченими досліджено місця залягання корисних копалин на території України. 4. Будівельниками відреставровано метрополітен. 5. Дослідниками добуто проби води з морського дна. 6. Випускниками здобуто нові знання з ораторського мистецтва. 7. Нами розроблено нові родовища нафти і газу у Прикарпатті. 8. На основі проаналізованого матеріалу нами було визначено вживання складних речень у текстах художнього стилю.

14 травня

Група 27ст (укр.мова)

Тема. Варіанти граматичного зв’язку підмета і присудка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://stud.com.ua/43264/literatura/gramatichna_zvyazok_pidmeta_prisudka_stilistichna_otsinka_variantiv

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/view9084773

Переписати вправу у зошит https://learningapps.org/view9087916

Написати висловлення на тему: “Українські пароолімпійці. Наполегливість та досягнення.”

Група 28вб  (укр.мова)

Тема. СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ФОРМОЮ НА -НО, -ТО

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. Здебільшого у школі застосовується читання тексту вчителями. 2. Учителями пропонується теоретичний матеріал учням. 3. Після первинного прослуховування тексту вчителем даються поради учням. 4. Написане звіряється учнями з надрукованим. 5. До творчого переказу завдання укладаються вчителями.

Запишіть правильно речення з формами на -но, -то. Поясніть неправомірність уживання із цими формами орудного відмінка зі значенням виконавця дії.

 1. Кращі статті надруковано нами у журналі «Дивослово». 2. Приватними підприємцями відкрито нові інтернет-магазини. 3. Вченими досліджено місця залягання корисних копалин на території України. 4. Будівельниками відреставровано метрополітен. 5. Дослідниками добуто проби води з морського дна. 6. Випускниками здобуто нові знання з ораторського мистецтва. 7. Нами розроблено нові родовища нафти і газу у Прикарпатті. 8. На основі проаналізованого матеріалу нами було визначено вживання складних речень у текстах художнього стилю.

13 травня

Група 23ам  (укр.мова)

Тема. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/11.html

Домашнє завдання: 

Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, завіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром (Д. Павличко). 2. Народжує (а)нтеїв земля (Л. Забашта). 3. Прийдешні (с)ократи до суті ітимуть крізь сутінь (Б. Олійник). 4. За свічадо було б мені (о)ко (м)орське поміж гір, а за стелю — небес голубі і бездонні намети (Л. Забашта). 5. Нескінченний (ч)умацький (ш)лях простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями (О. Довженко). 6. Тяглись повільно в сутінках підводи (ч)умацьким шляхом млявої доби (Б. Олійник). 7. Найвеселіше ж було на (р)іздво та (н)овий (р)ік (А. Кащенко). 8. Один кінь у нас звався (м)урай, другий — (т)ягнибіда (О. Довженко). 9. Схиляю перед вами прапори, До ваших милиць припадаю низько, Учителі воєнної пори, В шинелях геніальні (с)ухомлинські! (Б. Олійник). 10. До Дніпра бредуть, як (Г,г)уллівери, з (О,о)болоні зведені доми (Д. Луценко). 11. Серед наших сучасників чимало (К,к)айдашів. 12. Русявокосі (Б,б)ерегині позолотили береги (Л. Костенко). 13. Утворення на (О,о)острові (М,м)ала (Х,х)ортиця (З,з)апорізької (С,с)ічі пов’язують з ім’ям (Д,д)митра (В,в)ишневецького (Із підручника). 14. Яскравими представниками (Е,е)похи (П,п)росвітництва були філософи Кант і Вольтер (Із підручника)

Група 24бух  (укр.мова)

Тема. Тренувальні вправи

Домашнє завдання: виконати інтерактивні вправи

https://learningapps.org/2061815

https://learningapps.org/1152054

https://learningapps.org/2060999

https://learningapps.org/2061031

Група 130мех  (укр.мова)

Тема. Пасивні конструкції. Конструкції з дієсловами на -ся.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. З метою ознайомлення з предметом учителями використовуються різні прийоми і методи. 2. Пропонований збірник диктантів укладається мовознавцями за тематичним принципом. 3. Зміст тексту для переказу сприймається учнями по-різному. 4. Глибокий підтекст новели не сприймається школярами зразу й потребує значної уваги.

Перекладіть українською мовою подані речення, зважаючи на особливості використання в українській мові пасивних конструкцій.

 1. В кабинете установлен порядок проведения занятий. 2. Новый прибор изобретен укра­инскими инженерами и конструкторами. 3. Рукопись летописи найдена в ХХ веке. 4. Нужный ответ получен на основании исследований. 5. На сайте школы размещен график консультаций по украинскому языку. 6. Расписание учебных занятий составлено на первый и второй семестры включительно. 7. Сообщения распространяются средствами массовой информации. 8. График дежурства на некоторое время изменен. 9. Словообразование сложных слов образуется по определенным моделям. 10. В исследовании нами рассматривается проблема соотношения сложных слов и словосочетаний. 11. Модель экономического развития страны разработана и апробирована ведущими специалистами академии наук. 12. Эта проблема рассматривалась многими учеными. 13. В конце предложения ставится точка. 14. Большая буква пишется в следующих случаях.

12 травня

Група 28вб  (укр.мова)

Тема. Пасивні конструкції. Конструкції з дієсловами на -ся.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=da0JfsTj7RM

Домашнє завдання: 

Відредагуйте конструкції з дієсловами пасивного стану, замінивши їх на активні дієслівні конструкції.

1. З метою ознайомлення з предметом учителями використовуються різні прийоми і методи. 2. Пропонований збірник диктантів укладається мовознавцями за тематичним принципом. 3. Зміст тексту для переказу сприймається учнями по-різному. 4. Глибокий підтекст новели не сприймається школярами зразу й потребує значної уваги.

Перекладіть українською мовою подані речення, зважаючи на особливості використання в українській мові пасивних конструкцій.

 1. В кабинете установлен порядок проведения занятий. 2. Новый прибор изобретен укра­инскими инженерами и конструкторами. 3. Рукопись летописи найдена в ХХ веке. 4. Нужный ответ получен на основании исследований. 5. На сайте школы размещен график консультаций по украинскому языку. 6. Расписание учебных занятий составлено на первый и второй семестры включительно. 7. Сообщения распространяются средствами массовой информации. 8. График дежурства на некоторое время изменен. 9. Словообразование сложных слов образуется по определенным моделям. 10. В исследовании нами рассматривается проблема соотношения сложных слов и словосочетаний. 11. Модель экономического развития страны разработана и апробирована ведущими специалистами академии наук. 12. Эта проблема рассматривалась многими учеными. 13. В конце предложения ставится точка. 14. Большая буква пишется в следующих случаях.

11 травня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Словосполучення з прийменником по.

Завдання для виконання: 

Перекладіть словосполучення українською мовою.

На протяжении дня; во время Оранжевой революции; в должности переводчика; в ночной тиши; положить в кошелек; болеть гриппом; обучаться на родном языке; из-за отсутствия денег; ссора из-за пустяка; драма в пяти действиях; в трех километрах от границы; сказать в двух словах; во всю ширь; в два раза меньше; длиною в четыре километра; вовлечь в работу; поехать в деревню; в одиннадцать часов.

інтерактивні завдання за посиланням: https://www.svitslova.com/testing/trenuvalni-testy.html?view=list&subject_id=389  тренувальні тести

Група 23ам  (укр.мова)

Тема. Правопис суфіксів.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/10.html

Домашнє завдання: 

► Від поданих слів утворіть збірні поняття за допомогою суфіксів.

Голосити, говорити, шепіт, воскресати.

► Від поданих слів утворіть віддієслівні іменники.

Коливатися, сприяти, сяяти, розгортати, полювати, порушувати.

► Від поданих слів утворіть іменники, що означають професію, рід занять:

Скрипка, крам, вівці, тесати, господарювати, газета, байка, карти, володіти, боротися, учити, перемагати, уболівати, коригувати, лічити, дресирувати, газозварювальний, зброя.

► Від поданих слів утворіть зменшувальну форму і родовий відмінок іменників.

Міст, колос, гай, луг, друг, жук, кожух, кий, млин, стіг; пень, кінь.

 

7 травня

Група 27ст (укр.мова )

Тема. Вживання похідних сполучників. Написання розповіді “Зірки українського спорту”.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/70.html

Домашнє завдання:  Написати розповідь на тему: “Зірки українського спорту

Відредагуйте речення.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства. 3. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш (З посібника). 4. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, так як міліція відмовляється його шукати (З журналу).

Група 28вб(укр.мова)

Тема. Варіанти граматичного зв’язку підмета і присудка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://stud.com.ua/43264/literatura/gramatichna_zvyazok_pidmeta_prisudka_stilistichna_otsinka_variantiv

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/view9084773

Переписати вправу у зошит https://learningapps.org/view9087916

Написати висловлення на тему: “Українські пароолімпійці. Наполегливість та досягнення.”

6 травня

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_7/29.html

Завдання для виконання: 

Спишіть слова, позначаючи можливі місця переносу.

Район, смартфон, надзвичайний, підземний, пів’ящика, суспільство, Дніпро, колосся, далекосхідний, восьмигранний, знайомий, польовий, зненацька, узагальнений, естетичний, комп’ютер.

Визначте, у яких словах неправильно позначено місце можливого переносу. Випишіть ці слова й виправте помилки.

Погод-жувати, пі-дзеленити, се-стрин, перед-умати, гор-дістю, навко-лосвітній, перево-джу, сон-ний, зад-зеркалля, куль-овий, новов-ведення, Дес-на, коха-ння, північнос-хідний.

Група 23 ам (укр.мова)

Тема. Правопис префіксів

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/9.html

Завдання для виконання: 

Уставте пропущені префікси з-, зі– чи с-:

..палахнути, ..знаватися, ..чепити, ..тверджувати, ..драти, ..бавити, ..кочити, ..житися, ..ставляти, ..ніяковіти, ..фотографувати, ..п’ястися, ..садити, ..тягти, ..ціпити, ..в’ялий, ..питати.

► Напишіть правильно слова.

Ві..стань, на..потужний, чере..смужжя, пона..плановий, о..трусити, мі..планетний, ро..кидати, о..чухрати, мі..галузевий, пі..тримка.

► Утворіть слова з префіксом при-:

Їхати, крутити, вабити, буття, брати, будувати, мара, чинити.

► Випишіть зі словників по три слова з префіксами а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра-, супер-, транс-. Із будь-якими словом складіть речення.

Група 130 мех (укр.мова 2 уроки )

Тема. Вживання похідних сполучників. Написання розповіді “Зірки українського спорту”.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/70.html

Домашнє завдання:  Написати розповідь на тему: “Зірки українського спорту

Відредагуйте речення.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства. 3. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш (З посібника). 4. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, так як міліція відмовляється його шукати (З журналу).

Тема. Варіанти граматичного зв’язку підмета і присудка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://stud.com.ua/43264/literatura/gramatichna_zvyazok_pidmeta_prisudka_stilistichna_otsinka_variantiv

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/view9084773

Переписати вправу у зошит https://learningapps.org/view9087916

Написати висловлення на тему: “Українські пароолімпійці. Наполегливість та досягнення.”

5 травня

Група 28вб(укр.мова)

Тема. Вживання похідних сполучників. Написання розповіді “Зірки українського спорту”.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/70.html

Домашнє завдання:  Написати розповідь на тему: “Зірки українського спорту

Відредагуйте речення.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства. 3. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш (З посібника). 4. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, так як міліція відмовляється його шукати (З журналу).

Група 27ст (укр.мова)

Тема. Словосполучення з прийменниками у,в, при, за, із-за.

Завдання для виконання: 

Відредагуйте речення й перекладіть їх українською мовою.

 1. Матч состоится при любой погоде.
 2. Отмеченные комиссией все недочеты должны быть устранены в ближайшие сроки.
 3. Выдача справок будет производиться по четным числам недели больным и нетрудоспособным.
 4. С 2008 г. Григорчук С. Т. работал на автомобильном заводе в должности крановщика до 2010 г.
 5. Жители района охотно строят кирпичные отдельные дома.
 6. В учебной парикмахерской обслуживание клиентов производится с чистой головой.
 7. В 2010 году согласно принятому документу начнется строительство жилого нового микрорайона.

інтерактивні завдання за посиланням: https://www.svitslova.com/testing/trenuvalni-testy.html?view=list&subject_id=389  тренувальні тести.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/radomska_ukr_mova/3.htm

30 квітня

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Завдання для виконання: Виписати цитатну характеристику образу Івана Дідуха.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

29 квітня

Група 24бух (укр.мова)

Тема. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/11.html

Домашнє завдання: 

Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, завіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром (Д. Павличко). 2. Народжує (а)нтеїв земля (Л. Забашта). 3. Прийдешні (с)ократи до суті ітимуть крізь сутінь (Б. Олійник). 4. За свічадо було б мені (о)ко (м)орське поміж гір, а за стелю — небес голубі і бездонні намети (Л. Забашта). 5. Нескінченний (ч)умацький (ш)лях простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями (О. Довженко). 6. Тяглись повільно в сутінках підводи (ч)умацьким шляхом млявої доби (Б. Олійник). 7. Найвеселіше ж було на (р)іздво та (н)овий (р)ік (А. Кащенко). 8. Один кінь у нас звався (м)урай, другий — (т)ягнибіда (О. Довженко). 9. Схиляю перед вами прапори, До ваших милиць припадаю низько, Учителі воєнної пори, В шинелях геніальні (с)ухомлинські! (Б. Олійник). 10. До Дніпра бредуть, як (Г,г)уллівери, з (О,о)болоні зведені доми (Д. Луценко). 11. Серед наших сучасників чимало (К,к)айдашів. 12. Русявокосі (Б,б)ерегині позолотили береги (Л. Костенко). 13. Утворення на (О,о)острові (М,м)ала (Х,х)ортиця (З,з)апорізької (С,с)ічі пов’язують з ім’ям (Д,д)митра (В,в)ишневецького (Із підручника). 14. Яскравими представниками (Е,е)похи (П,п)росвітництва були філософи Кант і Вольтер (Із підручника)

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Подвоєння та подовження приголосних.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://bookster.com.ua/podvoiennia-ta-podovzhennia-pryholosnykh/

Домашнє завдання: 

Вправа

 • Перепишіть речення й вставте в словах пропущені букви. Поясніть правопис виділених слів.

З розпеченими обли..ямиобвя..і потом, замазані болотом метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський). 2. Його сірі з проси..ю очі світились лагідністю і добротою (Ю. Збанацький).     3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю, яка прийняла її по замі..ю (Ю. Збанацький).     4. Скупе промі..я  осі..ього сонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на білому тілі беріз (О. Донченко).     5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у серці (В. Сосюра).     6. Місяць другий вже ведеться нескінче..а та облога (Леся Українка).

 • Перепишіть текст і вставте замість крапок потрібні букви, поясніть їх правопис.

Добра щедра піч твоя

Традиційна вариста піч. Ця «добра щедра піч твоя», що пахла стравами, пече..им хлібом, пече..ими і сушеними яблуками і сухим насі..ям, зі..ям, корі..ям, як писав Олександр Довженко, поступово відходить в історію. Але людська пам’ять завжди повертатиме нас до доброго вогню у печі роди..ої хати, біля якого ми народжувалися і виростали. Вогонь, з допомогою якого готували їжу, зогрівались та захищались від звірів, ві..авна був у пошані.

А вогнище в хаті – річ якнайбільш роди..а – і   звідси метафора: роди..е вогнище. Роди..е вогнище відігравало велику роль у числе..их обрядах, народних вірував..ях, звичаях.                            (З календаря).

27 квітня

Група 24бух  (укр.л-ра)

Тема. Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Стефаника. Прочитати «Камінний хрест».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Спрощення в групах приголосних.

Завдання для виконання:

Скласти речення з поданими словами.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський, студентський, туристський.

►   На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. 

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, сон..це, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, влас..ний, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний, повіс..ці, пос..лати, ровес..ник, свис..нути, совісн..ий, ус..ний, хрус..нути, ціліс..ний, словес..ний, виїз..ний, шіс..десят, з ліс..ний, у кіс..ці, шіс..надцять, ях..смен, капос..ний, журналіс..ський, вартіс..ний, якіс..ний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1vieZyy_9lQ

23 квітня

Група 23ам  (укр.л-ра)

Тема. Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Стефаника. Прочитати «Камінний хрест».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

22 квітня

Група 24бух  (укр.мова)

Тема. Правопис суфіксів.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/10.html

Домашнє завдання: 

► Від поданих слів утворіть збірні поняття за допомогою суфіксів.

Голосити, говорити, шепіт, воскресати.

► Від поданих слів утворіть віддієслівні іменники.

Коливатися, сприяти, сяяти, розгортати, полювати, порушувати.

► Від поданих слів утворіть іменники, що означають професію, рід занять:

Скрипка, крам, вівці, тесати, господарювати, газета, байка, карти, володіти, боротися, учити, перемагати, уболівати, коригувати, лічити, дресирувати, газозварювальний, зброя.

► Від поданих слів утворіть зменшувальну форму і родовий відмінок іменників.

Міст, колос, гай, луг, друг, жук, кожух, кий, млин, стіг; пень, кінь.

Група 23ам  (укр.мова)

Тема. Зміна приголосних при збігу їх у процесі словотворення.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/32.html

Домашнє завдання: 

Утворіть від назв районів іменники — назви краю із суфіксом -ин(а). Запишіть їх.

Зразок. Овруцький — Овруччина.

Миколаївський, Липовецький, Тростянецький, Берегівський, Звенигородський, Іллінецький, Кременчуцький, Обухівський.

Від іменників — назв національностей — утворіть прикметники, запишіть їх.

Турок, німець, латиш, чех, узбек, казах, словак, француз, данець, гагауз, калмик, киргиз, хакас, таджик, баск.

20 квітня

Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Урок позакласного читання. О. Кобилянська “Битва”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=31H6GEfmIg8

Домашнє завдання:  Прочитати новелу “Битва”. Записати ідейно-художній аналіз.

Група 23ам  (укр.мова)

ТемаЧергування звуків. 

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних.

 1. Смуга — на сму..і, сму..ка. 2. Молоко — у моло..і, моло..ний. 3. Ріг — на ро..і, нарі..ний. 4. Сонце — соня..ний, соня..ник. 5. Рік — у ро..і, торі..ній. 5. Пшениця — пшени..ний. 6. Ходити — хо..у. 7. Рука — ру..ний, двору..ник, нару..ники. 8. Омолодити — омоло..ений.

Прочитайте вголос речення, вибираючи із дужок правильний варіант прийменника.

 1. (з, із, зі, зо) бору соснового шум.. іде (Леся Українка). 2. Коли ж я випірнув (з, із, зі, зо) води, в лице так свіжо вітер віяв… (В. Сосюра). 3. А вже весна, а вже красна! (з, із, зі, зо) стріх вода капле (Народна пісня). 4. Сонце гріє, вітер віє (з, із, зі, зо) поля на долину (Т. Шевченко). 5. (з, із, зі, зо) заходу насувають темно-сині хмари (П. Колесник). 6. У ніч (з, із, зі, зо) суботи на неділю. 7. Мотор запрацював. (з, із, зі, зо) страшним ревом «яструбок» свічкою пішов у небо (Ю. Яновський). 8. Поспитавши разів (з, із, зі, зо) три «хто» й «чого треба», Хорбутиха впустила мене до хати (І. Муратов). 9. Несеться сумний голос трембіти і будить (з, із, зі, зо) сну полонину (М. Коцюбинський). 10. Конференція (з, із, зі, зо) питань слов’янської філології. 11. А ми ж не раз (з, із, зі, зо) ним ходили по кислиці (В. Сосюра).

Перегляд відео за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/7.html теорія.

16 квітня

Група 27ст (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Складні випадки синтаксичного узгодження.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням http://boguslav-vpusp.net.ua/images/D-N/19-05_UM_PM-27.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=KS-QaYERKmw

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням http://boguslav-vpusp.net.ua/images/D-N/19-05_UM_PM-27.pdf

15 квітня

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Переказування текстів різних стилів. Підготовка до усного контрольного переказу.

Завдання для виконання: Складіть монологічне висловлювання, відповівши на запитання: «Які ще складові успіху в житті ви можете назвати?»

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_5/31.html

Група 21кух  (укр.л-ра)

Тема. Микола Куліш. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Куліша. Прочитати  комедію”Мина Мазайло”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2k5IBjktzM8

 

 

14 квітня

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Переказування текстів різних стилів. Підготовка до усного контрольного переказу.

Завдання для виконання: Складіть монологічне висловлювання, відповівши на запитання: «Які ще складові успіху в житті ви можете назвати?»

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_5/31.html

13 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

12 квітня

Група 27ст (укр.мова)

Тема.  Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий. рухаючий – той. шо рухаєі подібні.).

Завдання для виконання: 

Я — редактор. Відредагуйте та запишіть речення.

1. Недільної днини алеями парку прогулюються відпочиваючі кияни. 2. Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети. 3. На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики. 4. Під вечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники минулого часу. Дієприкметники поставте в потрібній формі.

1. Ми вийдем з тобою на листя (опадати), де сяє повітря, як сині опали (Д. Павличко). 2. І листя (прижухнути) роняють дуби (М. Луків). 3. Дощ одшумів, пройшов… Мовчать листки (промокнути) (В. Сосюра). 4. Цвітуть (промерзнути) квіти після снігу (О. Слоньовська). 5. Виорює плуг (поржавіти) набої (М. Стельмах). 6. Тихі сутінки поволі почали спускатися з (поблідлий) неба (М. Старицький).

Теорія: 

Дієприкметники бувають активні та пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані: гарцюючий вершник, посивілий чоловік.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією іншого предмета, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета: прочитаний (учнем) вірш, зрошена (дощем) трава.

Група 130 мова (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

Група 130мех (укр.л-ра)

Тема. Остап Вишня (Павло Губенко).«Моя автобіографія», «Письменник», «Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети.

Завдання для виконання: У театрі є такий неписаний закон: якщо у першій дії вистави на сцені висить рушниця, то в останній дії обов’язково буде з неї постріл.У нас роль рушниці виконують ось ці дитячі м’які іграшки, які привертали увагу всіх присутніх упродовж нашого засідання. Так-от, прийшов час для пострілу: дома кожен із вас спробує написати свою мисливську усмішку. А «жертвою» для полювання обере одну із представлених тварин: жирафа, бегемота, тигра чи вовка. Не забувайте, що пишете в стилі Остапа Вишні. А він їздив на полювання не заради знищення тварин, а для відпочинку на природі. Успіхів усім вам

Група 21кух (укр.мова)

Тема.  Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий. рухаючий – той. шо рухаєі подібні.).

Завдання для виконання: 

Я — редактор. Відредагуйте та запишіть речення.

1. Недільної днини алеями парку прогулюються відпочиваючі кияни. 2. Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети. 3. На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики. 4. Під вечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники минулого часу. Дієприкметники поставте в потрібній формі.

1. Ми вийдем з тобою на листя (опадати), де сяє повітря, як сині опали (Д. Павличко). 2. І листя (прижухнути) роняють дуби (М. Луків). 3. Дощ одшумів, пройшов… Мовчать листки (промокнути) (В. Сосюра). 4. Цвітуть (промерзнути) квіти після снігу (О. Слоньовська). 5. Виорює плуг (поржавіти) набої (М. Стельмах). 6. Тихі сутінки поволі почали спускатися з (поблідлий) неба (М. Старицький).

Теорія: 

Дієприкметники бувають активні та пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані: гарцюючий вершник, посивілий чоловік.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією іншого предмета, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета: прочитаний (учнем) вірш, зрошена (дощем) трава.

9 квітня

Група 27ст (укр.мова)

Контрольна робота. Написання фронтального есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи

чудес України.

Домашнє завдання: Написати есе про реальну або уявну мандрівку до одного із семи чудес України.

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

8 квітня

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема. Микола Куліш. Сатирична комедія “Мина Мазайло” проблема готовності українського народу бути українським.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Куліша. Прочитати  комедію”Мина Мазайло”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2k5IBjktzM8

Група 130мех (укр.мова)

Тема.  Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий. рухаючий – той. шо рухаєі подібні.).

Завдання для виконання: 

Я — редактор. Відредагуйте та запишіть речення.

1. Недільної днини алеями парку прогулюються відпочиваючі кияни. 2. Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети. 3. На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики. 4. Під вечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники минулого часу. Дієприкметники поставте в потрібній формі.

1. Ми вийдем з тобою на листя (опадати), де сяє повітря, як сині опали (Д. Павличко). 2. І листя (прижухнути) роняють дуби (М. Луків). 3. Дощ одшумів, пройшов… Мовчать листки (промокнути) (В. Сосюра). 4. Цвітуть (промерзнути) квіти після снігу (О. Слоньовська). 5. Виорює плуг (поржавіти) набої (М. Стельмах). 6. Тихі сутінки поволі почали спускатися з (поблідлий) неба (М. Старицький).

Теорія: 

Дієприкметники бувають активні та пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані: гарцюючий вершник, посивілий чоловік.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією іншого предмета, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета: прочитаний (учнем) вірш, зрошена (дощем) трава.

7 квітня

Група 28вб (укр.мова)

Тема.  Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий. рухаючий – той. шо рухаєі подібні.).

Завдання для виконання: 

Я — редактор. Відредагуйте та запишіть речення.

1. Недільної днини алеями парку прогулюються відпочиваючі кияни. 2. Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети. 3. На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики. 4. Під вечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники минулого часу. Дієприкметники поставте в потрібній формі.

1. Ми вийдем з тобою на листя (опадати), де сяє повітря, як сині опали (Д. Павличко). 2. І листя (прижухнути) роняють дуби (М. Луків). 3. Дощ одшумів, пройшов… Мовчать листки (промокнути) (В. Сосюра). 4. Цвітуть (промерзнути) квіти після снігу (О. Слоньовська). 5. Виорює плуг (поржавіти) набої (М. Стельмах). 6. Тихі сутінки поволі почали спускатися з (поблідлий) неба (М. Старицький).

Теорія: 

Дієприкметники бувають активні та пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані: гарцюючий вершник, посивілий чоловік.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією іншого предмета, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета: прочитаний (учнем) вірш, зрошена (дощем) трава.

6 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Контрольна робота. Написання фронтального есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи

чудес України.

Домашнє завдання: Написати есе про реальну або уявну мандрівку до одного із семи чудес України.

5 квітня

Група 130 (укр.л-ра)

Тема. Остап Вишня “Моя автобіографія”, “Письменник”, “Сом”. Трагічна доля українського гумориста, велика популярність  і значення його усмішок у 1920-ті роки. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Остапа Вишні. Записати ідейно-художній аналіз усмішок.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UFOLdTr_w0M

Група 27ст,21кух (укр.мова)

Тема.  Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть.

визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

Завдання для виконання: доступ до інтерактивних завдань за посиланням: завдання

Введіть у речення слова: ходімо, ходіть, визначте, визначіть, підтвердьте, підтвердіть. З кожним словом окреме речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8o7qSV4qJ2Y&t=2s

Група 130 (укр.мова)

Контрольна робота. Написання фронтального есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи

чудес України.

Домашнє завдання: Написати есе про реальну або уявну мандрівку до одного із семи чудес України.

2 квітня

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новели «Impromtu phantasie». Автобіографізм твору.

Завдання для виконання: Прочитати новелу та записати ідейно-художній аналіз «Impromtu phantasie».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=V12IFdMFFTI

1 квітня

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Спрощення в групах приголосних.

Завдання для виконання:

Скласти речення з поданими словами.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський, студентський, туристський.

►   На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. 

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, сон..це, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, влас..ний, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний, повіс..ці, пос..лати, ровес..ник, свис..нути, совісн..ий, ус..ний, хрус..нути, ціліс..ний, словес..ний, виїз..ний, шіс..десят, з ліс..ний, у кіс..ці, шіс..надцять, ях..смен, капос..ний, журналіс..ський, вартіс..ний, якіс..ний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1vieZyy_9lQ

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

31 березня

Група 28вб (укр.мова)

Тема.  Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть.

визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

Завдання для виконання: доступ до інтерактивних завдань за посиланням: завдання

Введіть у речення слова: ходімо, ходіть, визначте, визначіть, підтвердьте, підтвердіть. З кожним словом окреме речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8o7qSV4qJ2Y&t=2s

30 березня

Група 24бух(укр.л-ра) 

Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості провідні теми та ідеї.

Завдання для виконання:  скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ольги Кобилянської.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oKWG-BPwsXU&t=6s

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії.

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми. Навчаючись у школі, я любив с..діти за остан..ьою партою і мазюкати щось ручкою в зош..ті. Рідше це були малюнки, частіше — слова.

Замислююч..сь над професією, вирішив стати мультиплікатором. Пізніше змінив рішен..я на користь графічного д..зайну. Так у моє життя ввійшла каліграф..я — м..стецтво п..сьма.

Колись давно кал..графія мала винятково інформат..вну функцію. З ро..звитком друкарської справи, а пізніше і комп’ютерних т..хнологій ця функція ..мінилася, а нині й повністю ..никла.

Головна пр..чина — усе рідше люди викор..стовують для письма ручку і все частіше — клав..атуру на смартфоні чи комп’ютері (За Тарасом Макаром).

• Назвіть орфограми, спричинені фонетичними явищами української мови. Які з орфограм пов’язані з граматикою?

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/26.html

25 березня

Група 23ам (укр.л-ра) 

Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості провідні теми та ідеї.

Завдання для виконання:  скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ольги Кобилянської.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oKWG-BPwsXU&t=6s

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення.

Завдання для виконання:

Утворіть від назв районів іменники — назви краю із суфіксом -ин(а). Запишіть їх.

Зразок. Овруцький — Овруччина.

Миколаївський, Липовецький, Тростянецький, Берегівський, Звенигородський, Іллінецький, Кременчуцький, Обухівський.

Від іменників — назв національностей — утворіть прикметники, запишіть їх.

Турок, німець, латиш, чех, узбек, казах, словак, француз, данець, гагауз, калмик, киргиз, хакас, таджик, баск.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/32.html

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Робота за підручником с.81, опрацювати статтю. 

Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

23 березня

Група 24бух (укр.л-ра) 

Тема. Фольклорне тло твору «Тіні забутих предків», Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищення кохання.

Завдання для виконання:  виписати цитатну характеристику образів Івана та Марічки.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WFnA23i9-Ko&t=836s

Група 23ам (укр.мова 2 уроки)

Тема. Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків

Перегляд відео за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/14cGMI1VeEj6sSKke7-tIB3EFdKjGqJ3logGPTwHWNeQ/edit?usp=sharing   https://www.youtube.com/watch?v=e07OAZMr6RM

Домашнє завдання:  Запишіть слова фонетичною транскрипцією, зробіть фонетичний аналіз.

Обличчя, подвір’я, rудзик, суддя, підживлений, рясний, Настя, від’їзд, малюють, динька, наллю, їздець, підщепа, єдиний, джемпер, духмяний, коріння, щебечуть, маєток, дзенькіт, зціляти, узгір’я, прянощі, кольє.

19 березня

Група 042буд (укр.л-ра)

Тема.Урок розвтку мовлення.

Завдання для виконання: напишіть есе на тему: “Поет і суспільство”.

Група 27вб (укр.л-ра)

Тема. Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. Новела “Три зозулі з поклоном”. “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Григіра Тютюнника . 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck

18 березня

Група 27ст, 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Прислівник. Ступені порівняння. Написання вільного есе про свою заповітну мрію.

Завдання для виконання: . Напишіть есе на тему “Моя заповітна мрія”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo

17 березня

Група 042 (укр.л-ра)

Тема. Василь Стус, «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…». Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.

Завдання для виконання: . Запишіть ідейно-художній аналіз поезій «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_wBBmgZ-St8

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Діалогічні жанри: телефонна розмова.

Теорія: 

Телефонна розмова — один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

 • співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);
 • обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто тривалою);
 • наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Отже, якщо ви людина ділова й цілеспрямована, передбачлива, якщо ви турбуєтеся про власний авторитет, а також престиж своєї фірми і звикли враховувати все до найменших дрібниць, то вироблення певних принципів поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним.

Якщо телефонуєте ви:

 • насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а також своє прізвище, ім’я та по батькові. Зазвичай перші слова телефонної розмови сприймаються погано, а тому називайте своє прізвище та ім’я останнім — принаймні це буде почуто;
 • якщо телефонуєте в установу чи незнайомій людині, слід запитати прізвище, ім’я та по батькові свого співрозмовника. Можете також повідомити, з ким саме ви хотіли б поговорити;
 • якщо телефонуєте у важливій справі, запитайте спочатку, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;
 • попередньо напишіть перелік питань, котрі необхідно з’ясувати, і тримайте цей перелік перед очима упродовж усієї бесіди:
 • не закінчуйте розмову першим: завжди закінчує розмову той, хто телефонує. Завершуючи розмову, неодмінно попрощайтеся, нетактовно класти слухавку, не дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника;
 • у разі досягнення важливих домовленостей згодом надішліть підтвердження листом або факсовим повідомленням.

Якщо телефонують вам:

 • спробуйте якомога швидше зняти трубку й назвіть організацію, яку ви представляєте;
 • у разі потреби занотуйте ім’я, прізвище та контактний телефон співрозмовника;
 • розмовляйте тактовно, ввічливо: демонструйте розуміння сутності проблем того, хто телефонує;
 • не кладіть несподівано трубку, навіть якщо розмова є нецікавою, нудною та надто тривалою для вас.

Не варто телефонувати в особистих справах зі службового телефону, а в службових справах недоречно телефонувати додому тій особі, котра має їх виконати (розв’язати). У разі, якщо вам телефонують на роботу в особистих справах, відповідайте, що ви неодмінно зателефонуєте після роботи.

Домашнє завдання: Письмово висловіть свою думку на тему:  “У чому полягають переваги і недоліки телефонної розмови порівняно з «живим» спілкуванням?”

Група 20кух (укр.мова)

Тема.Інформаційні жанри.

Завдання для виконання: виконати тести:  https://naurok.com.ua/test/praktichna-ritorika-informaciyni-zhanri-291193.html 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=SHYUs1Pe_x0

Група 129мех  (укр.мова 2 уроки)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Прислівник. Ступені порівняння. Написання вільного есе про свою заповітну мрію.

Завдання для виконання: . Напишіть есе на тему “Моя заповітна мрія”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo

16 березня

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Вимоги на вживання синтаксичних одиниць одиниць у різних стилях.

Завдання для виконання: виконайте тестові завдання https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-276052.html

сторінка 188, вправа 7 (підручник).

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc

Група 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Діалогічні жанри: бесіда.

Теорія: 

Серед індивідуальних форм усного професійного спілкування найбільш поширеною є ділова бесіда.

Бесіда – це розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного фахового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромту треба мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, а також досконало володіти мовним етикетом.

Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

o ретельно готуватися до бесіди;

o бути уважним і тактовним до співрозмовника;

o постійно стимулювати у співрозмовника зацікавленість розмовою;

+o вміти слухати співбесідника, враховувати його погляди, думки і докази;

o стежити за реакцією партнера й відповідно корегувати свої дії;

o висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо;

o створювати атмосферу довіри, щоби привернути до себе співрозмовника.

Домашнє завдання: https://naurok.com.ua/test/dialogichni-zhanri-353635.html  виконати тести.

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже. мало, вкрай, дешо. злегка таін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

Завдання для виконання:

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший,

найбільш популярніший,

більш кращий,

найчорнявенькіший,

маліший,

тонкіший,

найбільш сивий.

утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

Перегляд відео за посиланням: https://youtu.be/XRiYNjcn6xY

15 березня

Група130мех (укр.л-ра)

Тема. Валер’ян Підмогильний. «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру проблеми ствердження в міському середовищі.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Валер’яна Підмогильного. Прочитати роман “Місто”, записати ідейно-художній аналіз твору.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UJIAGejFAwI&t=4s

Група 27ст (укр.мова)

Тема. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Завдання для виконання: Запишіть подані словосполучення в три колонки: із якісними прикметниками; із відносними прикметниками; із присвійними прикметниками.

Найкращі знання, шкіряне взуття, Оленчина усмішка, сестрин велосипед, камінне серце, штучні квіти, заяча сміливість, ластівчине крило, пшеничне зернятко, Андрієві оцінки, піщаний острів, шовкове волосся, солом’яна стріха, запашна ожина, бабусине печиво, струнка береза, кленове листя.

Доберіть антоніми до поданих слів. Утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок.Далекий — близький, ближчий, найближчий.

Сумний, вузький, гарячий, темний, гарний, дешевий, важкий, милий, повільний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&t=3s

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже. мало, вкрай, дешо. злегка таін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

Завдання для виконання:

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший,

найбільш популярніший,

більш кращий,

найчорнявенькіший,

маліший,

тонкіший,

найбільш сивий.

утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

Перегляд відео за посиланням: https://youtu.be/XRiYNjcn6xY

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст(укр.мова)

Тема. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U

Домашнє завдання: Підручник с.168-169, вправа 2 с.169, вправа 7 с.172 письмово.

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Прикметники. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Теорія: Найпоширеніші помилки

Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня.

Наприклад: бiльш холоднiший — бiльш холодний, найменш глибший — найменш глибокий.

Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий.

Наприклад: самий холодний — найхолоднiший.

Радимо вживати органічніші для української мови синтетичні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметни

Завдання для виконання:  Утворіть ступені порівняння прикметників:

Важкий, великий, високий, вузький, гарний,  дорогий, дужий,  короткий, легкий, малий, м’який, низький, поганий, тихий, товстий, широкий, тугий.

12 березня

Група 27ст (укр.мова)

Тема. Твір на морально-етичну тему.

Завдання для виконання: Написати твір у робочому зошиті на тему ” Як віднайти свій шлях у житті?”.

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже. мало, вкрай, дешо. злегка таін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

Завдання для виконання:

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший,

найбільш популярніший,

більш кращий,

найчорнявенькіший,

маліший,

тонкіший,

найбільш сивий.

утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

Перегляд відео за посиланням: https://youtu.be/XRiYNjcn6xY

11 березня

Група 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Завдання для виконання: Запишіть подані словосполучення в три колонки: із якісними прикметниками; із відносними прикметниками; із присвійними прикметниками.

Найкращі знання, шкіряне взуття, Оленчина усмішка, сестрин велосипед, камінне серце, штучні квіти, заяча сміливість, ластівчине крило, пшеничне зернятко, Андрієві оцінки, піщаний острів, шовкове волосся, солом’яна стріха, запашна ожина, бабусине печиво, струнка береза, кленове листя.

Доберіть антоніми до поданих слів. Утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок.Далекий — близький, ближчий, найближчий.

Сумний, вузький, гарячий, темний, гарний, дешевий, важкий, милий, повільний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&t=3s

Група 28вб(укр.л-ра)

Тема. Микола Куліш. Сатирична комедія “Мина Мазайло” проблема готовності українського народу бути українським.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Куліша. Прочитати  комедію”Мина Мазайло”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2k5IBjktzM8

10 березня

Група 042буд (укр.л-ра)

Тема. Василь Стус. «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…». Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Стуса. Записати ідейно-художній аналіз поезій.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=JWb1_Z_FRTU

Група 26ст  (укр.л-ра)

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Читання поезій шістдесятників.

Завдання для виконання: Перегляньте відео “Поетичні читання” що подане нижче, та письмово висловіть свої враження.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=D77Fr4rse0U

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Завдання для виконання: Запишіть подані словосполучення в три колонки: із якісними прикметниками; із відносними прикметниками; із присвійними прикметниками.

Найкращі знання, шкіряне взуття, Оленчина усмішка, сестрин велосипед, камінне серце, штучні квіти, заяча сміливість, ластівчине крило, пшеничне зернятко, Андрієві оцінки, піщаний острів, шовкове волосся, солом’яна стріха, запашна ожина, бабусине печиво, струнка береза, кленове листя.

Доберіть антоніми до поданих слів. Утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок.Далекий — близький, ближчий, найближчий.

Сумний, вузький, гарячий, темний, гарний, дешевий, важкий, милий, повільний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&t=3s

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 129мех (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

9 березня

Група 22бух,21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Мистецтво відповідати на запитання.

Завдання для виконання: Інші поради щодо складних запитань радимо прочитати за посиланням https://masterlev.com.ua/7-tipiv-skladnih-zapitan-yak-yih-sprostiti/     Кого з літературних героїв ви можете впевнено назвати відповідальною людиною? А кого – безвідповідальною? Підготуйте 7 запитань одному з цих героїв. Запишіть їх у зошити.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&t=6s

Група 20 кух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.163-164, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 3 с.165, впр. 5 с.166.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q


Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xLTCQncABqk&t=23s

Домашнє завдання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели «Intermezzo»

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини в новелі «Intermezzo». Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

Робота за підручником с.121-123.  дати визначення поняттям “імпресіонізм”, “Новела”.“Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

 • с.123-133 – прочитати новелу.

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ivOKnrAfxw8

Домашнє завдання: прочитати новелу, записати ідейно-художній аналіз.

4 березня

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.93, опрацювати статтю. 

Запишіть слова, уставляючи, де треба, знак м’якшення.

Кавказ..кий, юр..ма, абстракціоніст..с..кий, різ..бяр, арал..с..кий, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтар..с..кий, емал..ований.

Долон.., сукон.., міл..ко, в’яз..кіст.., дяд..ко, майбут..н..ого, повіс..т..ю, зав’яз..зю, слиз..кий, кул..ка, дон..чин, невіст..ці, русал..чин, волен..ка, зозул..ка, зозул..чин, зозул..ці, пот..марився, в тан.. ці, піс..ня, насін..ня, різ..ба, парасол..ка, парасол..чин, парасол..ці, Хар..ків, кіл..кіст.., т..охкати, козац..кий, Кас..ян, Омел..ян, Омел.. чук, жмен..ка, у жмен..ці, у таріл..ці, кущ.., бондар.., мен..ше, хвилин..ка, хвилин..ці, Севаст..ян, роздоріж..жя, вітал..ня, плат..ня, Стапан..чишин, тон..ше.

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Завдання для виконання: підручник с.72, дати визначення поняттю “орфоепія”, “орфоепічний словник”. Вправа 2 с.73 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4

2 березня

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.68-70, опрацювати статтю. Напишіть есе на тему “Що я вважаю обтяжливим, нудним, але потрібним”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LM4YsIsV6ok

26 лютого

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xLTCQncABqk&t=23s

Домашнє завдання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели «Intermezzo».

25 лютого

Група 23ам  (укр.мова)

Тема. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.

Робота за підручником с.68-70  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=AbZPhkHdPiI

Завдання для виконання:  вправа 7 с.71, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Правила вживання апострофа.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Домашнє завдання:  робота за підручником с.90, виконати письмово вправи 3,4 с.91

23 лютого

Група 24бух(укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Робота за підручником с.117-120. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DjoCYaQoNBM

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Група 23Ам (укр.мова)

Тема: Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=i9IAjMbZBtQ

Завдання для виконання:  вправа 6 с.67, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

19 лютого

Група 28вб, 27ст (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: презентація до теми

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Робота за підручником с.117-120. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DjoCYaQoNBM

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Група 27вб(укр.л-ра)

Тема: Дмитро Павличко. Пісенна лірика і її популярність. “Два кольори” , “Я стужився, мила, за тобою”.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194-196 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до віршів “Два кольори”, “Я стужився, мила, за тобою”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів. Усно розкрийте їх значення. Вірш”Два кольори” вивчіть напам’ять.

18 лютого

Група 23ам (укр.мова)

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Група 130 (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: презентація до теми

17 лютого

Група 26ст(укр.л-ра)

Тема: Дмитро Павличко. Пісенна лірика і її популярність. “Два кольори” , “Я стужився, мила, за тобою”.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194-196 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до віршів “Два кольори”, “Я стужився, мила, за тобою”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів. Усно розкрийте їх значення. Вірш”Два кольори” вивчіть напам’ять.

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U

Домашнє завдання: Підручник с.168-169, вправа 2 с.169, вправа 7 с.172 письмово.

Група 129мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

16 лютого

Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв`язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму. «Нова школа» у прозі.

Робота за підручником с.111-116. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc

Домашнє завдання: З’ясуйте та випишіть основні риси українського прозового модернізму.

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

Завдання для виконання: Повторити вивчений матеріал.  Виконати письмово вправа 5 с.146-147, вправа 3 с.141.

Група 21 ам (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.163-164, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 3 с.165, впр. 5 с.166.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 23ам (укр.мова)

Тема: Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.56-59  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 с.62.

15 лютого

Група 130мех, 27ст (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 130мех (укр.л-ра)

Тема: Юрій Яновський «Майстер корабля». Творча біографія письменника. Загальна характеристика творчості. Романтизована стихія національно-визвольного руху. Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.64-66-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GzOdv6WRd1M   https://www.youtube.com/watch?v=ARGHarsIqkc

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Юрія Яновського, прочитати “Майстер корабля”.

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій  мові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.144-145, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 2 с.145, впр.4 с.146.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема: Юрій Яновський. «Майстер корабля».Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів роману.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.67-68-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NMVL9-lz-2A   https://www.youtube.com/watch?v=n5zI5eoxLuQ

Додаткові матеріали розміщені на телеграм-каналі.

Домашнє завдання: прочитати “Майстер корабля”, записати ідейно-художній аналіз, проблематику твору.

Група 130мех (укр.л-ра)

Тема: Микола Хвильовий.«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішньогороздвоєннялюдиниміжгуманізмом і обов’язком.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.46-48-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wbejSPnt2zo

Додаткові матеріали розміщені на телеграм-каналі.

Домашнє завдання: прочитати новелу “Я (Романтика), записати ідейно-художній аналіз. Перегляньте  фільм   та письмово висловіть свої враження.

Група 26ст,27вб (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

12 лютого

Група 27ст,28вб (укр.мова)

Тема. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю, дати визначення поняттям “дискусія”, “диспут”, “полеміка”, “суперечка”, “опонент”, “пропонент”. Виписати крилатий вислів про суперечку, полеміку, диспут.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

11 лютого

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю, дати визначення поняттям “дискусія”, “диспут”, “полеміка”, “суперечка”, “опонент”, “пропонент”. Виписати крилатий вислів про суперечку, полеміку, диспут.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми. 

Завдання для виконання: с.145 вправа 2 пиьмово, с.146 вправа 4 письмово.

10 лютого

Група 129 (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові. Узагальнення й систематизація вивченого з теми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання  слів іншомовного походження.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08

Домашнє завдання: с.162 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

9 лютого

Група 22бух, 21ам (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Тире в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=097QXDRIEBM

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

8 лютого

Група 27ст, 130мех (укр.мова)

Тема. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.179, опрацювати статтю. С.180 вправа 2,3 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P_6Hz3B_PMI

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Двокрапка в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBagVY_SDo

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.148 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: с.184-185 опрацювати інформацію, с.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

5 лютого

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема.Література рідного краю. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю.Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв`язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму. «Нова школа» у прозі.

Робота за підручником с.111-116. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc

Домашнє завдання: З’ясуйте та випишіть основні риси українського прозового модернізму.

4 лютого

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4

Завдання для виконання:  вправа 7 с.50, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Підручник с.81-82, виконати вправу 2 с.82 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

2 лютого

Група 23Ам(укр.мова)

Тема. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Завдання для виконання: Робота за підручником с.43, опрацювати, скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ulFyrJYurc0&t=45s

29 січня

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

28 січня

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Робота за підручником с.38-39   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI

Завдання для виконання: вправа 4, с.39, вправа 7 с.42  письмово виконати у зошитах.

26 січня

Група 23Ам (укр.мова)

Тема: Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов .Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні

Робота за підручником с.35   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про найпоширеніші випадки порушення лексичної норми із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw&t=33s

Завдання для виконання: вправа 2, с.35, вправа 7 с.37  письмово виконати у зошитах.

22 січня

Група 28ВБ (укр.мова)

Тема. Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg

Робота за підручником с.161-162.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.162 вправа 2 письмово, с.165 вправа 7 письмово

Група 27ст (укр.мова)

Тема.  Іменники спільного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови.Визначення роду невідмінюваних іменників і абревіатур, правила їх вживання.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QomQYMxMrTc

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 4 письмово, с.158-159 вправа 5 письмово.

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Група 042 буд (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

21 січня

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg

Робота за підручником с.161-162.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.162 вправа 2 письмово, с.165 вправа 7 письмово

Група 23АМ (укр.мова)

Тема. Пароніми. Запобігання помилок у вживання паронімів

Робота за підручником с.32   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про пароніми, записати у зошит визначення поняття “пароніми”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

Завдання для виконання: вправа 5 (тести для самоперевірки) , вправа 7 с.33-34  письмово виконати у зошитах.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.

Завдання для виконання.  підручник с.81-82 опрацювати статтю, вправа 7 с.84 письмово виконати у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема. Жанрово-стильове розмаїття прози 20 років ХХ ст. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях.

Робота за підручником с.43-46 :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7bDXsLXlYus

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Хвильового.

Група 27вб,042буд,21Ам (укр.мова)

Тема. Кома в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.135 вправа 7  письмово, с.132-133 вправа 5 (тести для самооцінювання) , скласти 5 складних  речень.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU

Група 042буд (укр.л-ра)

Тема. Василь Симоненко. Загальна характеристика життя і творчості. «Задивляюся у твої зіниці…», «Я». Образ України, громадянський вибір поета. Інтимна лірика В.Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично..», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.190-193 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ySfxzAQaYWw    https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до вірша “Я”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів “Я”, “Задивляюся у твої зіниці”. Усно розкрийте їх значення.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *